1018.jpg

The Diamond Sutra (Mandarin) 金刚经

The Diamond Sutra

 

Vajracchedika Prajna-Paramita Sutra

 

Tracks:

The Diamond Sutra  (Assembly 1-6)

The Diamond Sutra  (Assembly 7-8)

The Diamond Sutra  (Assembly 9-12)

The Diamond Sutra  (Assembly 13-14)

The Diamond Sutra  (Assembly 15-17)

The Diamond Sutra  (Assembly 18-20)

The Diamond Sutra  (Assembly 21-29)

The Diamond Sutra  (Assembly 30-32)

 

《金刚经》

全名《金刚般若波罗密经》。含义是以金刚般无坚不摧、无障不破的般若空性智慧,斩断芸芸众生累世多刧的虚妄执著,以出离生死苦海,登上解脱的彼岸。

 

曲目:

金刚经 (第1-6部)

金刚经 (第7-8部)

金刚经 (第9-12部)

金刚经 (第13-14部)

金刚经 (第15-17部)

金刚经 (第18-20部)

金刚经 (第21-29部)

金刚经 (第30-32部)

spotify.png
ITunes_12.2_logo.png
Amazon-Music-Logo-1476279710-414x259.png
deezer-01.png
Napster.png
Pandora_Logo_RGB_thumbnail_new_large_edi
kkbox.png
omusicfriDay.png
QQmusic.png
mymusic-01.png
%E7%BD%91%E6%98%93%E4%BA%91%E9%9F%B3%E4%
Xiami_logo.png